Home » ลวงสิเน่หา by อักษิกา
ลวงสิเน่หา อักษิกา

ลวงสิเน่หา

อักษิกา

Published
ISBN :
Paperback
384 pages
Enter the sum

 About the Book 

ปฐพีภพ ....ซีอีโอหนุมรูปงามทีสาวๆตางฝันหา ทังทีพวกเธอรูสึกดีวาชายหนุมนันไมตางอะไรจากซาตานรายทีไรหัวใจ!แตแลวคนเลือดเยนกมีอันตองเดือดพลาน เมือ อดีตผูหญิงของเขา กลาแปรพรรคไปทำงานใหกับบริษัทคูแขงอยางหนาไมอายและแมวันนีนิศานารถจะกลายเปน แมมายลูกติดMoreปฐพีภพ ....ซีอีโอหนุ่มรูปงามที่สาวๆต่างฝันหา ทั้งที่พวกเธอรู้สึกดีว่าชายหนุ่มนั้่นไม่ต่างอะไรจากซาตานร้ายที่ไร้หัวใจ!แต่แล้วคนเลือดเย็นก็มีอันต้องเดือดพล่าน เมื่อ อดีตผู้หญิงของเขา กล้าแปรพรรคไปทำงานให้กับบริษัทคู่แข่งอย่างหน้าไม่อายและแม้วันนี้นิศานารถจะกลายเป็น แม่ม่ายลูกติด ไปแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรานี มิหนำซ้ำยังพร้อมจะใช้เพลิงพิศวาสแผดเผาให้เธอต้องทรมาน อย่างเช่นที่เคยทำในอดีตอีกด้วย!นิศานารถ...แม้จะเคยหลงติดอยุ่ในวังวนสิเน่หาของเขามาก่อน หากแต่วันนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิง เมื่อความเจ็บช้ำในอดีตคือบทเรียนราคาแพง ที่สอนให้เธอรู้ซึ้งว่าปฐพีภพคือผู้ชายที่ควรอยู่ห่างให้มากที่สุด ยิ่งกับ ลูกสาว สุดที่รักด้วยแล้ว ยิ่งให้เจอกับเขาไม่ได้เด็ดขาด!